Özel belge

kamu görevlisinin görevi nedeniyle düzenledikleri dışında kalan, resmi belgeden

sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmiş olmayan, ancak; doğrudan hukuken hüküm,

sonuç meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya kanıtlanmasına yarayan yazıdır. Kuşkusuz konusu

hukuka aykırı olmamalıdır.

Özel belgede sahtecilik suçunun maddi öğesi; iki ayrı eylemden oluşur. Bunlardan biricisi

kısmen veya tamamen sahte belge düzenlemek veya gerçek belgede değişiklik yapmak, ikincisi

belgeyi kullanmaktır. Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, bir öğe olarak kullanmanın

gerçekleşmesi gerekir. Kullanma ya özel belgede sahteciliği yapan veya sahteciliği bilen bir başkasınca

olur. Kullanma sonucunda bir haksız çıkar sağlanmış olup olmamasının suçun oluşumuna etkisi yoktur.

Genel veya özel zarar olasılığı yeterlidir.

Suçun manevi öğesi; Kasıttır.

Sahte özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması veya haksız çıkar

sağlanması 212. maddeye göre ayrı suçtur.

765 sayılı Kanunun 344. maddesinde sözü edilen ticari kimlik konusunda yalan bildirimle

düzenletilen ticari belge, kambiyo senedi niteliğinde değilse veya kambiyo senedi olup da zorunlu

biçimsel yasal öğe yönünden eksikse; 353. madde uyarınca kolluğun denetimine bağlı defterde sahtecilik

yapılmışsa, deftere gerçeğe aykırı bilgiler yazılmışsa; ayni Kanunun 325, 328 ve 329/1. maddelerinde

açıklanan demiryolu, diğer kamu taşıma işletmeleri biletleri, kamu kurum veya kuruluşu niteliğinde

olmayan, özel hukuk tüzel kişisi konumunda bulunan işletmelerce çıkarılıyorsa; bunlarla ilgili sahtecilik,

5237 sayılı Yasanın 207. maddesi kapsamında özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

765 sayılı Kanunun 346. maddesine göre , sahte özel belgeyi bilerek kullanmak suçu yalnızca

345. maddeyle sınırlı olduğu halde, 5237 sayılı Kanunun 207. maddenin 2. fıkrası, yukarıda açıklanan ve

1. fıkranın kapsamına giren tüm özel belgede sahtecilik suçlarında uygulanır.