Resmi belge hükmünde belgeler

11. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 210/1: emre ve hamile (taşıyana) yazılı kambiyo senedi,

emtiayı (ticari malları) temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname hakkında resmi belgede

sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(b)765 sayılı T.C.K madde 349/2: kambiyo senetleri, emtiayı temsil eden senetler,ortaklık ve

alacaklılık sağlayan belli tutarı temsil eden hisse senetleri, tahviller, hazine bonoları, kıymetli evrak ve

mali değeri temsil eden veya çıkaranın mali yükümlülüklerini içeren belgeler hakkında resmi belgede

sahtecilik hükümleri uygulanır.

5237 sayılı Kanunun 210/1. maddesindeki “hisse senedi” terimi; ortaklık ve alacaklılık

sağlayan belli tutarı temsil eden hisse senetlerini ve mali değeri temsil eden veya çıkaranın mali

yükümlülüklerini içeren belgeleri de kapsadığından; hazine bonoları ise, emre veya taşıyana yazılı

senet ve tahvil niteliğinde bulunduğundan; 765 sayılı Kanunun 349/2. maddesiyle uyumludur. 210/1.

madde fazla olarak “vasiyetname”yi içermektedir.

Böylece, esasta özel belge, resmi belgeye benzetilmiştir. Benzetme, belgeye özgüdür ve resmi

belgede sahteciliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla sınırlıdır.

Vasiyetname dışında kalanların resmi belge olarak değerlendirilmesi, Türk Ticaret Kanununda

öngörülen biçimsel zorunlu öğeleri taşımaları halinde olanaklıdır. Zorunlu öğelerde eksiklik, bunların

özel belge olarak kabulünü gerektirir.

Maddedeki vasiyetname; vasiyet edenin el yazısıyla düzenlediğidir. Noter önünde düzenleme

suretiyle oluşturulan vasiyetname, zaten 5237 sayılı Kanunun 204. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan

resmi belgelerdendir.

765 sayılı Kanunun 349. maddesinin 1. fıkrasındaki “ mahkemeler ve resmi dairelerde kanunen

geçerli sayılan belge düzenlemeye yetkili olanların kamu görevlisi (memur) gibi değerlendirileceği”

hükmüne 5237 sayılı Kanunda yer verilmemiştir.

12. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 210/2-l. cümle: 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 354/1 : 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 100

milyon liradan 300 milyon liraya kadar ağır para cezası(19. madde ile 4421 sayılı Kanundaki artırım

oranları uygulanır).

Her iki maddenin de konusunu kamu görevlisi olmayan, görevli ve yetkili bulunmayan

tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve diğer sağlık mesleği mensubunun düzenlediği (özel nitelikteki)

belgedir.

Yetkili kamu görevlisi olan sağlık mesleği mensubunun düzenlediği belge (rapor), doğrudan

5237 sayılı Kanunun 204. maddesine uygun resmi belgedir.

765 sayılı Kanunun 354/1. maddesi sahte özel sağlık raporunun, resmi makamlara sunulmak

üzere düzenlenmesini, suçun koşulu olarak kabul ettiği halde, 5237 sayılı Kanun, koşul koymaksızın

belgenin “gerçeğe aykırı ” düzenlenmesini suçun oluşması için yeterli görmüştür.

5237 sayılı Kanunun 210. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesindeki suçun maddi öğesi; yetkili

kamu görevlisi olmayan tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubunun

gerçeğe aykırı (özel nitelikte) belge düzenlemesidir.

Suçun manevi öğesi; kasıttır.

13. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 210/2-2. cümle: sahte düzenlenen belge kişiye haksız

çıkar sağlar veya kamunun, kişilerin zararına bir sonuç doğurursa, resmi belgede sahtecilik hükümlerine

göre cezaya hükmolunur.

(b)-1) 765 sayılı T.C.K. madde 354/2: 2 yıldan 4 yıla kadar hapis..

2) “ “ “ “ 354/3: 4 yıldan 6 yıla kadar hapis.

3) “ “ “ “ 354/4: 4 yıldan 8 yıla kadar hapis.

5. fıkra uyarınca 2. ve 3. fıkralardaki hapis cezasına 200 milyon liradan 600 milyon liraya ve 4. fıkradaki

hapis cezasına 300 milyon liradan 900 milyon liraya kadar ağır para cezası (19. madde ile 4421 sayılı

Kanundaki artırım oranları gözetilerek) eklenir,

4) 765 sayılı T.C.K. madde 354/6: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

5237 sayılı Kanunun 210. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi; 765 sayılı Kanun 354.maddesinin

2’den 6’ya kadar olan fıkralarında ayrıntılı olarak sayılan hallerin tümünü kapsayacak ve daha geniş bir

biçimde “kişiye haksız çıkar sağlaması, kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik

taşıması” halinde resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin ceza hükümlerinin uygulanmasını uygun

bulmuştur.

Bu suçun maddi öğesi; sağlık mesleği mensubunun, kişiye haksız çıkar sağlayan veya kamunun

veya kişilerin zararına doğuracak nitelik taşıyan sahte belge düzenlemesidir.

Manevi öğe; kasıttır. Eylemi haksız çıkar sağlamak veya zarar vermek bilinç ve iradesiyle

gerçekleştirmektir.

Resmi belge hükmünde belgeler yorumları

  • Image Description
    fatma eroglu
    15.12.2012

    merhaba 75 yasında ayzaymır hastası teyzemi rapor almak icin doktora götürüyorlar doktor aklı dengesi yok vasi tain edilsin diye rapor veriyor dahasonra bir doktor buluyorlar aklı dengsi yerinde diye rapor alıyorlar ve bu raporla noterden vasiyetname düzenliyorlar ve elini tutup zorla imzalatıyorlar teyzem vefat etti mirasada bu sahıslar kondu bunda zaman asımı varmı imzanın baskalarının yardımıyla atıldıgını biliyorum adli tıbda bu imzanın teyzeme ait olmadıgı ortaya cıkarmı ne yapmalıyız saygılar.