Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

5. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 206: 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve (52. maddenin

yollamasıyla) 5 günden 730 güne kadar adli para cezası.

(b)-1) 765 sayılı T.C.K. madde 343/1: 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

2) 765 sayılı T.C.K. madde 343/2: 6 aydan 2 yıla kadar hapis.

3) “ “ “ “ 351 (yalan bildirim aşamasında kalmışsa): 6 aydan 2 yıla

kadar hapis ve 5.000 liradan 30.000 liraya kadar ağır para cezası (19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı

Kanunlardaki artış oranları uygulanır).

4) 765 sayılı T.C.K. madde 353 (yalan bildirim aşamasında kalmışsa): 3 aydan 1 yıla

kadar hapis ve 5.000 liradan 30.000 liraya kadar ağır para cezası (19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı

Kanunlardaki artış oranı uygulanır).

765 sayılı Kanunun 343/1. maddesi; resmi bir belgenin düzenlenmesi sırasında memura

karşı bireyin, kendisinin veya başkasının kimlik veya sıfatı hakkında veya belgeyle doğruluğu

kanıtlanacak diğer durumlar hakkında yalan bildirimde bulunmasını, aynı maddenin 2. fıkrası doğum,

ölüm, nüfus işleri ve adli işlere ilişkin cezayı artırıcı nedeni;

351. maddesi; kimlik ve benzeri belgelerin düzenlenmesi sırasında kendi adı,soyadı, sıfatı

konusunda gerçeğe aykırı, yalan bildirimde bulunulmasını ve bu doğrultuda tanıklık edilmesini;

353. maddesi; kolluğun denetimine bağlı defter tutmaya veya sanat, mesleğinin işlemlerine

ilişkin olarak kolluğa bilgi vermeye zorunlu olan bireyin yanlış, gerçeğe aykırı bilgi vermesini;

tanımlayıp yaptırıma bağlamıştır.

5237 sayılı kanunun 206. maddesi; tüm bunları kapsayacak biçimde “ bir resmi belgeyi

düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan bildirimde bulunmayı” suç saymıştır.

Suçun oluşabilmesinin koşulu; düzenlenen resmi belgenin, bildirimin doğruluğunu kanıtlama

gücüne sahip olmasıdır.

Eylem,yalan bildirim aşamasında kalmışsa 206. maddedeki suç oluşur. Yalan bildirim üzerine

düzenlenen belge araç olarak kullanılıp yeni bir resmi belge düzenlenmesi sağlanmışsa; suç, 204. maddeye

uygun resmi belgede sahteciliğe dönüşür.

Ancak; sanık, işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını

engellemek amacıyla, bir başka kişiye ait kimlik bilgilerini kullanırsa 206. maddeyle değil, 5237 sayılı

Kanunun 268. maddesi gereğince “iftira” suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

206. maddedeki suçun maddi öğesi; bireyin, bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip

kamu görevlisine, belgenin düzenlenmesi sırasında yalan bildirimde bulunmasıdır.

Manevi öğe; kasıttır. Sanığın, açıklamada bulunduğu kişinin yetkili kamu görevlisi olduğunu

bilerek ve isteyerek yalan bildirimde bulunması, eylemi bu bilinç ve iradeyle gerçekleştirmesidir.